GRUNDLÄGGANDE MILJÖKUNSKAP – för en hållbar utveckling

Den industriella revolutionen samt vetenskapens och politikens utveckling de senaste 150 åren har bidragit till att jorden befolkas av mer människor som vill ha ett gott liv och förverkliga sina drömmar och mål. Den starkt växande befolkningen, en allt högre materiell standard bland allt flera, alla de varor och tjänster som produceras och konsumeras har lett till att jordens naturresurser förbrukas mer än vad planetens gränser klarar av. Det har en baksida i form av klimatförändringar och miljöförstöringar alltifrån minskad biologisk mångfald, ökad mark- och vattenanvändning, försurning av sjöar och hav, kemikalieanvändning osv. Med ett framåt orienterat agerande kan vi vända problem till möjligheter på olika sätt bl.a. genom nya konsumtionsmönster. För att förstå och bemöta dagens och framtidens miljöproblem behövs kunskap, och med den här utbildningen vill jag ge dig en bra grund till att förstå miljöproblematiken och hur det kan hanteras.     

Vi lär oss och diskuterar om:

 • Dagens miljöproblem (globalt, regionalt, lokalt) och dess effekter
 • Resursutnyttjandet och ekologiskt fotavtryck
 • Matens miljöpåverkan – från jord till bord
 • Kemikalier i varor och miljön
 • Vad innebär hållbar utveckling och globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030
 • Sveriges miljölagstiftning och Sveriges miljökvalitetsmål
 • Diskussion – Kan vi vara en del av lösningen? JA! Det kan vi både som organisation och privata personer. Vi utgår från:
  • Matval för miljöns skull
  • Hållbara kemikalieanvändning (substituering och försiktighetsprincipen)
  • Cirkulär ekonomi och avfallstrappa
  • Att arbeta med miljö i organisation – miljöledningssystem


Målgrupp: Alla aktörer i samhället som vill skaffa sig förståelse för dagens miljöproblematik, och vill göra en aktiv handling för en mer miljömässig hållbarhet

Matkonsumtion För En Hållbar Utveckling

Matproduktion och matkonsumtion är en stor bidragande orsak till negativ miljö- och klimatpåverkan.
Maten beräknas stå för cirka en fjärdedel av det totala utsläppet av klimatpåverkande gaser, de som kallas för växthusgaser. Den här klimatpåverkan har i Sverige minskat med drygt 30 % sedan år 1993. Samtidigt har den klimatpåverkan som sker i andra länder, som beror på svensk matkonsumtion ökat med mer än 60 % på grund av matimporten. Maten har också påverkan på andra delar av miljön såsom överutnyttjandet av jordens resurser, biologisk mångfald, kemikalieanvändning, övergödning av sjöar och hav etc. Samtidigt, cirka en tredje del av all mat som produceras i världen slängs. De rikaste länderna i välden står för den största delen av matsvinnet.
För att vända trenden, bör alla vara med och ta ansvar för sin matkonsumtion på varsitt sätt och utifrån egna förutsättningar. I denna utbildning får du kunskap, verktyg och metoder som hjälper dig att arbeta strategiskt med matkonsumtion i din organisation för att kunna skapa en utveckling som är långsiktigt hållbar

Vi lär oss och diskuterar om:  

 • Matens påverkan på miljön och klimatet
 • Klimatpåverkan av olika livsmedel
 • Ekologisk mat, Miljö- och Klimatmärkningar av mat
 • Matsvinn, näringskedjan och avfallstrappan
 • Verktyg och metoder för hållbarhetsarbete med matkonsumtion
 • Diskussion -Vad kan vi göra i vår verksamhet nu och i framtiden? Vad väljer vi att ha på mattallriken? Vilka hinder möter vi? Vilka möjligheter finns?

Målgrupp: De som arbetar med måltider i privat eller offentlig verksamhet, samt andra grupper som arbetar med eller är intresserade av mat, miljö och hållbarhetsfrågor.